Hrací řád DPP

Hrací řád pro soutěže DPP

Ke stažení:

Základní ustanovení

  1. Pro soutěže DPP platí v plném rozsahu platná Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla České republiky plavání s
   ploutvemi, Soutěžní řád, tento hrací řád a propozice soutěže
  2. Řídícím orgánem soutěží DPP je sportovní komise SPČR, nebo pověření zástupci.
  3. Platnost tohoto hracího řádu začíná dnem 1. 1. 2022. Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví SK SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem.
  4. Soutěže DPP jsou naplánovány do dvou částí:
   • Český pohár DPP – tři kola označená jako „Seriál DPP“
   • Mistrovství České republiky DPP (dále jen „M ČR DPP“) – dvoudenní soutěž
 1. Kategorie a délka tratí
   1. Níže uvedené kategorie platí pro celý seriál DPP vyjma M ČR DPP, toto je upraveno bodem 3.2.1.
  Kategorie Délka tratě 1. kolo Délka tratě 3. kolo
  A – muži a ženy (18 let a starší) 1 000 – 3 000 m BF 4 000 – 5 000 m PP
  B – junioři a juniorky (16 – 17 let) 4 000 – 5 000 m BF 4 000 – 5 000 m PP
  C – ml. junioři a ml. juniorky (14 – 15 let) 1 000 – 3 000 m BF 1 000 – 3 000 m PP
  D – st. žáci a st. žákyně (12 – 13 let) 1 000 – 3 000 m BF 1 000 – 3 000 m PP
  E – ml. žáci a ml. žákyně (11 let a mladší) 500 – 800 m BF 500 – 800 m BF
  Veteráni – muži a ženy (30 let a starší)* (V1, V2, V3 atd.) 500 – 1 000 m 500 – 1 000 m

  * Povoleno je plavat pouze v bi-fins, plavecký způsob libovolný

  Disciplíny BF je možné plavat libovolným plaveckým způsobem, ale s výstrojí bifins dle pravidel.

  1. Omezení délky plavaných tratí se řídí body 10.2.1 a 10.3.1 Soutěžního řádu.
  2. Délka plavaných tratí se řídí platnými Pravidly plavání s ploutvemi (bod a 2.1.4)
  3. Kategorie „Veteráni“ je otevřená kategorie i pro závodníky, kteří nesplňují podmínku registrace DPP u SPČR1 nebo věkové omezení pro tuto kategorii, kteří uhradí startovné. Tito však nebudou zařazeni do hodnocení seriálu DPP. Závodníci mladší 30 let startující v této otevřené kategorii se mohou závodu zúčastnit pouze mimo soutěž.
  4. Pořadatel může zařadit mimo oficiální bodování seriálu další disciplíny dle vlastního uvážení.
 2. 1Neregistrovaní závodníci před startem vyjádří svým podpisem souhlas s podmínkami soutěže (start na vlastní nebezpečí).
 3. Organizační podmínky a hodnocení soutěží DPP
  1. Český pohár DPP / Seriál DPP
   1. Uspořádání soutěže
    1. Seriál DPP se skládá ze tří (3) samostatných kol. Všechny tři kola se plavou na otevřené vodě.
   2. Hodnocení jednotlivých kol seriálu DPP
    1. V každém kole budou vyhodnoceni tři nejlepší závodníci a závodnice z každé kategorie. V kategorii veteráni (V1: 30 – 34 let, V2: 35 – 39 let, V3: 40 – 44 let dále po 5 letech) se stanoví celkové pořadí pomocí koeficientů pro danou kategorii.
    2. Tři nejlepší závodníci z každé kategorie obdrží medaili a diplom.
   1. Celkové hodnocení jednotlivců seriálu DPP
    1. Výsledné pořadí závodníků celého seriálu DPP v jednotlivých kategoriích je dáno součtem dosažených bodů ze tří nejlepších závodů. Každý závodník může startovat až ve čtyřech závodech.
    2. Podmínkou pro zařazení závodníka do celkového hodnocení seriálu DPP je účast na alespoň dvou závodech seriálu DPP.
    3. Závodníci, kteří úspěšně dokončí pouze jeden závod seriálu DPP, budou uvedeni v celkovém hodnocení na konci výsledkové listiny bez určení pořadí.
    4. Tři nejlepší závodníci z každé kategorie obdrží diplom a pohár. Vítězové každé kategorie pohár s označením
     „Vítěz Českého poháru DPP“.
    5. Pro bodování výkonů všech kategorií v seriálu DPP je přednostně použito následující základní bodovací
     tabulky 
     dle umístění závodníků v jednotlivých kolech.
     Umístění Body Umístění Body
     1. 10 4. 3
     2. 6 5. 2
     3. 4 6. 1
    6. Vedle základního bodování (které je určeno jako hlavní ukazatel pro vyhodnocení seriálu) budou všem závodníkům přiděleny pomocné body dle tabulky CMAS /100 – 1/ (viz bod 4.4. tohoto hracího řádu), které slouží k určení celkového pořadí závodníků se shodným počtem základních bodů.
    7. Koeficienty pro otevřenou kategorii veteráni:
     kategorie věk koeficient
     V1 30 – 34 let 1
     V2 35 – 39 let >0,90
     V3 40 – 44 let 0,85
     V4 45 – 49 let 0,80
     V5 50 – 54 let 0,75
     V6 55 – 59 let 0,70
     V7 60 – 64 let 0,65
     V8 65 – 69 let 0,60
     V9 70 – 74 let 0,55
     V10 75 – 79 let 0,50
     A dále po pěti letech a 0,05
    8. Výsledný čas závodníka v kategorii veteráni se vynásobí koeficientem pro danou věkovou kategorii. Podle tohoto přepočteného času se stanoví celkové pořadí v kategorii veteránů. Neregistrovaní závodníci se mohou umístit v jednotlivých kolech poháru, nelze je však zahrnout do celkového hodnocení poháru.
   2. Celkové hodnocení družstev seriálu DPP
    1. Hodnocení družstev celého seriálu DPP se provádí pouze v kategoriích muži a ženy.
    2. Hodnocení družstev seriálu DPP se provádí po ukončení celého seriálu v daném roce.
    3. Celkový výsledek družstev se stanoví na základě bodového hodnocení ze tří nejlepších závodů minimálně dvou a maximálně tří nejlepších závodníků jednoho klubu v kategoriích A, B, C, D a E. Kategorie veteráni se do celkového pořadí družstev
     nezapočítává. Jako ukazatel pro hodnocení družstev je základní bodování jednotlivců.
    4. Za každý klub bude vyhodnoceno maximálně jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen.
    5. Tři nejlepší družstva mužů a tři nejlepší družstva žen obdrží pohár. Vítězové s uvedením nápisu „Vítěz Českého poháru družstev DPP“.
  2. Mistrovství ČR DPP
    1. Délka tratí M ČR DPP
     Kategorie Délka tratě
     A – muži a ženy (18 let a starší) 4 000 m PP, 2 000 m DBF
     B – junioři a juniorky (16 – 17 let) 4 000 m PP, 2 000 m DBF
     C – ml. junioři a ml. juniorky (14 – 15 let) 2 000 m PP, 1 000 m DBF
     D – st. žáci a st. žákyně (12 – 13 let) 1 000 m PP, 500 m DBF
     E – ml. žáci a ml. žákyně (11 let a mladší) 500 m PP, 500 m DBF
     Veteráni – muži a ženy (30 let a starší) 1 000 m DBF
     Kat. A + B + C MIX 4x 1 000m PP, 4x 1 000 m DBF
     Kat. D + E MIX 4x
     500 m PP, 4x 500 m DBF
     1. Omezení plavaných tratí se řídí Soutěžním řádem (body 10.2.1 a 10.3.1).
     2. Délka plavaných tratí se řídí platnými Pravidly plavání s ploutvemi (body 2.1.3.2 a 2.1.4)
     3. Disciplíny BF je možné plavat libovolným plaveckým způsobem, ale s výstrojí bifins dle pravidel
     4. Štafety plavou vždy smíšené: 2 muži (chlapci) + 2 ženy (dívky)
    2. Hodnocení M ČR DPP
     1. Tři nejlepší závodníci a závodnice z každé kategorie obdrží diplom a medaili. Vítězové obdrží titul „Mistr ČR DPP“ na diplomu a medaili.
     2. Na diplomu bude v podtitulu napsáno „Mistrovství ČR DPP je součástí Českého poháru DPP“.
    3. Časový harmonogram MČR DPP (doporučení)

   1. den

     • 11:30 – 500 m PP start kat. E
     • 12:00 – 1.000 m PP start kat. D + 1.000 m BF kat. V
     • 13:00 – 2.000 m PP a 4.000 m PP start kat. A + kat. B + kat. C
     • 14:45 – 4x 500 m DBF MIX start kat. DE
     • 15:30 – 4x 1.000 m DBF MIX start kat. ABC
     • 16:30 – vyhlášení výsledků prvního dne

   2. den

    • 10:00 – 2.000 m DBF start kat. A + kat. B + 1.000 m DBF kat. C
    • 11:00 – 500 m DBF start kat. D + kat. E
    • 11:30 – 4x 1.00 m PP MIX start kat. ABC
    • 12:00 – 4x 500 m PP MIX start kat. DE
    • 13:00 – vyhlášení výsledků
 4. Všeobecná ustanovení
   1. Dodržení stanovených kategorií ve všech závodech DPP musí být shodné, tak aby bylo možné součtem bodů vyhodnotit celkové pořadí stanovených kategorií za celý seriál.
   2. Délka plavané trati se může upravit jen v případě nepříznivých povětrnostních podmínek a musí se řídit „Soutěžním
    řádem“ a tímto „Hracím řádem“.
   3. Časový harmonogram seriálu DPP
    • 11:30 – start kat. E
    • 12:15 – start kat. D + kat. V
    • 13:00 – start kat. A + kat. B + kat. C
    • 14:30 – případný vložený závod
    • 15:30 – vyhlášení výsledků

  Doporučený časový plán je možné přizpůsobit zejména počtu přihlášených závodníků.

  1. Bodovací tabulka CMAS (viz soubor pdf)
 5. Výběr a hodnocení talentů sportovní disciplíny DPP vydává komise
  ZTM v dokumentu „Kritéria hodnocení sportovně talentované mládeže“
 6. Pořadatel je povinen zajistit:
  • bezpečnost závodníků dle platných Pravidel plavání s ploutvemi a Soutěžního řádu – zejména počet záchranných plavidel a
   přítomnost lékaře, nebo nejlépe vozu záchranné služby
  • průběžné informace pro diváky a ostatní zájemce minimálně vždy při průjezdu plavců startovním a cílovým pásmem a z nejvzdálenější otočné bóje
  • dostatek tekutin (teplého čaje) pro závodníky po celou dobu soutěže
  • výrazné a snadno čitelná startovní čísla pro závodníky
 7. Doporučení pořadatelům a vedoucím výprav:
  • Pokusit se o získání grantů z prostředků města či kraje určených k podpoře sportu a volnočasových aktivit mládeže.
  • Spolupracovat s médii a sponzory.
  • Propagovat závod v médiích v regionu na internetu (www, facebook apod.).
  • Pro udržení přehledu o dění na trati zajistit byl zakoupen ze svazových prostředků dalekohled a vysílačky pro rozhodčí. Další vybavení pro pořadatele je vítáno.
  • Vedoucí výprav doporučí svým závodníkům použití plaveckých čepiček v reflexních barvách.