Soutěžní řád

Soutěžní řád PP

Ke stažení:

 1. Základní ustanovení
  1. Soutěžní řád plavání s ploutvemi (dále jen „soutěžní řád PP“) je souhrnem sportovně technických a organizačních předpisů a ustanovení platných pro vypisování, pořádání a řízení všech soutěží v plavání s ploutvemi na území ČR. Soutěžní řád PP slouží jako doplněk k Mezinárodním pravidlům CMAS a národním pravidlům České republiky (dále jen „pravidla PP“).
  2. Ustanovení soutěžního řádu PP jsou závazná pro všechny složky a členy odborností. Výklad tohoto soutěžního řádu PP a jeho případné změny nebo doplňky v souladu s příslušnými ústředně vydávanými směrnicemi a pravidly soutěží provádí pouze subkomise PP sportovní komise Svazu potápěčů České republiky (dále jen „SK SPČR“).
  3. Platnost tohoto soutěžního řádu PP začíná dnem 1. 2. 2021. Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví SK SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem. Všechny předchozí verze soutěžního řádu jsou neplatné.
  4. Návrhy na změnu soutěžního řádu PP mají právo podat všichni členové SPČR předložením návrhu SK SPČR.
 2. Organizace soutěží v plavání s ploutvemi
  1. Výkonnostní soutěže
   1. Výkonnostní soutěže jsou pořádány pro aktivní sportovce plavání s ploutvemi a jejich cílem je prověřování a zvyšování sportovní výkonnosti. Tvoří je soutěže pohárové, ligové, oblastní, memoriály, turnaje apod.
  2. Mistrovské soutěže
   1. Mistrovství ČR je vrcholná soutěž, do které mohou být přihlášeni účastníci všech kategorií za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích, schválených sportovní komisí SPČR. Podmínky účasti mohou být vymezeny výkonnostními limity, počty účastníků apod. Vítězům přísluší titul „Mistr ČR“ s uvedením disciplíny a kalendářního roku pořádané soutěže.
   2. Soutěže s mezinárodní účastí
    1. Za mezinárodní závody může být vyhlášena výkonnostní a mistrovská soutěž, která má předpoklad vysoké sportovní výkonnosti a potřebné organizační úrovně. Podmínky účasti stanovuje pořadatel v propozicích, schválených SK SPČR.
    2. Kontinentální a světové soutěže mohou být pořádány na základě pověření sportovní komise CMAS. Podmínky účasti schvaluje SK SPČR a sportovní komise CMAS.
  3. Plánování soutěží
   1. Plánování všech soutěží včetně mezinárodních závodů na území ČR je řízeno sportovní komisí SPČR. Každoročně je zpracován sportovní komisí SPČR kalendář těchto akcí, který je zveřejněn na www.ploutve.info a www.polistime.cz.
   2. Mezinárodní sportovní kalendář zpracovává CMAS a obsahuje nejvýznamnější sportovní soutěže mezinárodního významu.
   3. Celostátní kalendář připravuje sportovní komise SPČR a obsahuje tyto soutěže:
    • zahraniční mezinárodní závody,
    • mezinárodní závody v ČR,
    • závody a soutěže v ČR,
    • ostatní závody a soutěže, o jejichž zařazení požádá pořádající organizace garantující kvalitní úroveň.
   4. Návrh na zařazení akcí do celostátního sportovního kalendáře podávají pořadatelé sportovní komisi písemně do 31. 10. předcházejícího roku.
   5. Na závody dotované SPČR může sportovní komise SPČR delegovat hlavní rozhodčí.
   6. Sportovní kalendář obsahuje:
    • datum konání soutěže
    • název soutěže
    • místo konání soutěže
   7. Sportovní komise přihlíží při sestavování sportovního kalendáře k vhodnému termínovému uspořádání s optimální návazností vrcholových soutěží ČR na významné mezinárodní soutěže (ME, MS, světové poháry apod.).
   8. Termíny a údaje sportovního kalendáře jsou závazné pro všechny pořadatele.
   9. Případné změny termínů ve sportovním kalendáři schvaluje pouze sportovní komise SPČR a to jen na základě závažných důvodů.
  4. Pořádání soutěže
   1. Pořadatel je povinen ustanovit organizační tým soutěže, který zajišťuje:
    • organizační řízení soutěže,
    • technické zabezpečení soutěže,
    • ekonomické zabezpečení soutěže,
    • propagace soutěže, při níž uvádí i iniciály svazu (SPČR, SČP, SPMS)
    • vypracuje propozice soutěže dle bodu 5.2 tohoto řádu.
   2. Veškeré sportovní soutěže musí být organizovány podle platných pravidel a řádů:
    • Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla České republiky pro plavání s ploutvemi
    • Soutěžní řád plavání s ploutvemi
    • Hrací řád příslušné soutěže
    • propozice dané soutěže
   3. Z přípravy k hladkému a důstojnému průběhu soutěže vyplývají pořadateli tyto povinnosti:
    1. Tvorba propozic, zajistit schválení předsedou subkomise PP a rozeslání klubům a zveřejnění na webu www.ploutve.info a www.polistime.cz tak, aby měly kluby nejméně deset (10) dnů na odeslání předepsané přihlášky ke stanovenému datu přihlášek.
    2. Potvrzování přijatých přihlášek klubů, případně jejich přeposlání obsluze časomíry.
    3. Připravit závodiště a ostatní náležitosti soutěže podle platných pravidel.
    4. Zajistit podle možnosti ubytování a stravování pro účastníky a rozhodčí.
    5. Zajistit tiskové středisko k tisku startovních listin a zveřejnění výsledků.
    6. Zajistit možnost rozplavání všech závodníků nejméně třicet (30) minut před stanoveným začátkem příslušné části soutěže.
    7. Připravit pro rozhodčí prostor kolem závodiště tak, aby mohli nerušeně a bez omezení vykonávat svoji funkci.
    8. Připravit případně další zabezpečení pro všechny aktivní účastníky soutěže (závodníky, rozhodčí, organizátory, delegované osoby). Týká se především tohoto vybavení: startovní lístky, startovní listiny, terče s čísly u ukazování úseků, čluny, veslaře, praporky, ukazovatele času apod.
    9. Zajistit zdravotní a záchrannou službu úměrně rozsahu a druhu soutěže.
    10. Zajistit pro soutěž dostatečný počet rozhodčích s vyhovující kvalifikací.
    11. Nejpozději hodinu před zahájením, vystavět trať závodu DPP.
    12. V přiměřeném časovém předstihu před zahájením soutěže svolat poradu vedoucích družstev. Projednat otázky nutné pro hladký průběh soutěže. Porady se musí zúčastnit hlavní rozhodčí.
    13. Po skončení prezentace předat hlavnímu rozhodčímu seznam pozvaných a prezentovaných rozhodčích.
    14. Po poradě vedoucích družstev uspořádat poradu rozhodčích, nejpozději však jednu (1) hodinu před zahájením soutěže. Porady rozhodčích se musí zúčastnit hlavní rozhodčí. Pokud budou pro nedostatek rozhodčích některé funkce kumulovány, je toto nutné uvést do zprávy hlavního rozhodčího a do protokolu soutěže.
    15. V co nejkratším čase po ukončení disciplíny vydat a vyvěsit na určeném místě výsledkovou listinu s udáním času vyvěšení.
    16. Bezprostředně po skončení soutěže pořadatel zašle emailem zúčastněným družstvům protokol o soutěži a zajistí zveřejnění na www.ploutve.info a www.polistime.cz
    17. Zachovat záznamy rozhodčích nejméně po dobu šesti měsíců po skončení soutěže.
    18. Zajistit podmínky pro antidopingovou kontrolu dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice bod 5.11.1. „Pořadatel Soutěže je povinen poskytnout pro Odběr Vzorku Místnost Dopingové kontroly, která přinejmenším zajišťuje soukromí Sportovce a je v průběhu Odběru Vzorku používána výhradně jako Místnost Dopingové kontroly, a dostatečné množství vhodných nápojů v originál
     ním uzavřeném balení. O způsobilosti prostoru pro Odběr Vzorků rozhoduje Dopingový komisař.“ (http://www.antidoping.cz/documents/smernice_doping_2015.pdf)
   4. Propozice soutěže jsou zpracovány podle pravidel a řádů pro jednotlivé soutěže a musí obsahovat informace podle následujícího vzoru:
   5. Protokol o soutěži je souhrnem všech písemných sportovně technických a organizačních dokladů a musí obsahovat:
     • druh soutěže, termín a místo konání
     • jméno pořadatele
     • popis závodiště
     • složení sboru rozhodčích
     • složení organizačního výboru
     • seznam zúčastněných družstev včetně počtu závodníků

    výsledkovou listinu s uvedením: jména, příjmení, roku narození závodníka, družstva, výsledného času, mezičasů, rozhodnutí o umístění (diskvalifikace), členů štafet, národních a dalších rekordů

    • zvláštní události, protesty, rozhodnutí hlavního rozhodčího
  5. Přihlášky a doklady
   1. Přihlášky je nutné zaslat dle pokynů pořadatele a vydaných propozic. Po tomto termínu nemusí pořadatel přihlášku přijmout, nebo může požadovat zvýšené startovné.
   2. Přihláška je považována za doručenou, pouze pokud pořadatel písemně (možno elektronicky) potvrdil přijetí a její věcnou a formální správnost. Povinností pořadatele je reagovat na zaslanou přihlášku nejpozději den následující po termínu určenému k zaslání přihlášek.
   3. Přihlásí-li klub závodníka k většímu počtu disciplín, než povolují propozice soutěže nebo soutěžní řád PP, nebo start odporuje pravidlům PP, má pořadatel povinnost vyškrtnout závodníka ze všech nadpočetných disciplín. V případě porušení pravidel, nezařazovat závodníka do startovní listiny.
   4. Podmínkou účasti ve všech soutěžích v plavání s ploutvemi (dle bodu 2.) je:
    • splnění všech povinností vůči SPČR (SČP /SPMS) zejména zaplacení členských příspěvků
    • platná sportovní registrace
    • další doklady a potvrzení předepsané propozicemi
   5. Závodníci bez platného členství a sportovní registrace mohou dle rozhodnutí pořadatele
    startovat mimo soutěž. Tito závodníci startují „na vlasní riziko“ – nejsou pojištěni SPČR.
  6. Omluva – odhlášení
   1. Termín řádných odhlášek stanoví pořadatel v propozicích.
   2. Případné odhlášky po stanoveném termínu jsou povoleny pouze ze zdravotních důvodů. Pořadatel může vyžadovat lékařské potvrzení.
   3. Není-li závodník odhlášen v řádném termínu, může pořadatel vyžadovat uhrazení startovného, stravování a ubytování v plné výši.
   4. Odhlášení jedné tratě v průběhu závodů může být penalizováno.
   5. Závodník, který se bez omluvy nedostaví k předstartérovi v jedné disciplíně, nesmí startovat v žádném další disciplíně po zbytek soutěže včetně štafet.
   6. Neomluvená neúčast znamená zahájení disciplinárního řízení.
  7. Odvolání soutěže
   1. Nemůže-li se vypsaná soutěž z vážných důvodů uskutečnit, je pořadatel povinen spolehlivě a co nejrychleji o tom vyrozumět všechna přihlášená družstva, rozhodčí, delegované osoby. Informace o zrušení akce musí být odeslána tak, aby nedošlo k odjezdu účastníků na místo konání. Opomenutí této povinnosti zavazuje pořadatele k náhradě všech výloh, které vznikly přihlášeným složkám, delegovaným osobám a rozhodčím.
   2. Pokud hlavní rozhodčí zjistí, že pořadatel soutěž řádně nepřipravil vybavení závodiště, zdravotnické a hygienické zabezpečení, počet kvalifikovaných rozhodčích apod., svolá poradu vedoucích družstev, která rozhodne, bude-li se soutěž vůbec konat.
   3. Rozhodne-li hlavní rozhodčí, že soutěž bude konána, je nutné přijmout taková opatření, aby byly zachovány základní předpoklady pro bezpečnost účastníků a bylo umožněno objektivní hodnocení závodů a to i za cenu redukce programu. Tato opatření musí být uvedena do protokolu soutěže a ve zprávě hlavního rozhodčího, který současně uvede, zda takto dosažené výkony jsou porovnatelné s ostatními závody a je možné je zahrnout do evidence výkonů případně rekordů.
   4. Pořadatel, který při přípravě či průběhu soutěže zásadně porušil ustanovení soutěžního řádu nebo příslušných pravidel, bude volán k disciplinárnímu řízení sportovní komisí SPČR.
   5. Pokud soutěž bude odvolána, je pořadatel povinen vrátit startovné, proplatit cestovní náležitosti delegovaným osobám a rozhodčím.
   6. Dojde-li k nenadálé vážné situaci, která znemožní uskutečnění závodu, budou důsledky řešeny sportovní komisí SPČR.
  8. Povinnosti přihlášených organizací k soutěži
   1. Potvrdit pořadateli soutěže svoji účast v termínu určeném propozicemi a oznámit ve stanoveném termínu požadavky na noclehy a případně další potřeby.
   2. Dostavit se včas k soutěži, nebo se omluvit nejpozději v termínu stanoveném pořadatelem.
   3. V případě neomluvené neúčasti uhradit v plné výši startovné, stravování a ubytování.
   4. Zajistit účast a sportovní vystupování svých závodníků na nástupech, představování a vyhlašování výsledků v jednotném klubovém úboru.
   5. Účastnit se všech porad vedoucích družstev.
   6. Ukázněným vystupováním pomáhat pořadatelům v zajištění bezpečnosti na závodišti a klidnému průběhu soutěže, řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích a setrvat na závodišti až do oficiálního ukončení soutěže. Neúčast výpravy na slavnostním ukončení soutěže může omluvit pouze ředitel soutěže.
  9. Závodníci – závodnice
   (Pro zjednodušení textu soutěžního řádu uváděno pouze mužské oslovení, platné však i pro ženy).
   1. Závodníci jsou rozděleni do jednotlivých kategorií podle pravidel PP.
   2. O věkové kategorii rozhoduje věk dosažený v příslušném kalendářním roce. Přechod do vyšší kategorie se uskutečňuje k 1. lednu následujícího kalendářního roku, v němž závodník dosáhne předepsaného věku.
    1. Předčasné zařazení do vyšší věkové kategorie se neprovádí. Závodníci mladší kategorie se mohou zúčastnit soutěže starší věkové kategorie, ale jen v rozsahu počtu startů a délky tratí své věkové kategorie s případným omezením dle rozpisu soutěže. Rovněž omezení týkající se potápěčské výstroje musí být dodrženo.
    2. Závodník smí v jedné soutěži startovat pouze v jedné věkové kategorii vyjma štafet, kde může být použit pro doplnění štafety vyšší kategorie.
   3. Pro jednotlivé kategorie platí tato omezení v disciplínách s výstrojí:
    1. Závodníci kategorie „E“ v soutěžích PP a DPP smí plavat nejdelší trať 800 m na hladině. V disciplíně na nádech (RP) je stanovena délka trati pod vodou 15 m. Zbývající část 25 m bazénu smí závodník plavat na hladině. Jsou jim dovoleny nejvýše tři (3) starty za půlden. Velikost ploutví je pro ně omezena na 500 mm délky, 240 mm šířky neobuté ploutve (u nastavených ploutví laminátem). U zakoupených ploutví od výrobce může být délka v toleranci 5 cm. Monoploutev je dovolena, ale maximální rozměr listu je omezen na velikost 500 mm x 500 mm.
    2. Pro ostatní kategorie platí omezení podle pravidel PP.
   4. Závodníci všech kategorií musí být registrováni podle registračního řádu. Registraci provádí registrační orgán sportovní komise SPČR a její postup řídí registrační řád.
   5. Start mimo soutěž lz
    e povolit závodníkům, kteří nesplnili podmínky účasti tím, že např. do soutěže regionálně nepatří, ale jejich účast je přínosem pro úroveň soutěže či v jiných případech hodných zvláštního zřetele (např. starty reprezentantů apod.). O startu mimo soutěž rozhoduje pořadatel. Podmínkou startu je předložení všech předepsaných dokladů.
   6. Pořadatelé a všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní směrnice potápění a směrnice pro provoz tlakových láhví, potápěčských dýchacích a oživovacích přístrojů.
   7. Používání dopingových látek nebo jiných nedovolených prostředků k získání vítězství nebo lepšího výkonu je přísně zakázáno a bude posuzováno podle příslušných mezinárodních předpisů CMAS a WADA a národní ADV ČR. Všechny informace lze získat také na www.antidoping.cz.
  10. Rozhodčí
   1. Hlavní rozhodčí
    1. Hlavního rozhodčího si volí pořadatel soutěže. Ten však musí splňovat předepsanou minimální kvalifikaci (bod 15.2.1). V případě soutěže dotované SPČR může osobu hlavního rozhodčího delegovat subkomise rozhodčích. Pořadatel je povinen toto rozhodnutí respektovat a zajistit pozvánku a účast delegovaného hlavního rozhodčího.
    2. Hlavní rozhodčí vyhotoví zprávu o průběhu závodu (příloha 3) včetně seznamu rozhodčích (příloha 2) a zašle ji na rozhodcipp@gmail.com.
    3. V případě, že se na soutěž nedostaví hlavní rozhodčí (do doby převzetí závodiště), převezme jeho funkci přítomný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací schválený dohodou vedoucích družstev. Nedojde-li k dohodě, rozhodne mezi přítomnými rozhodčími s nejvyšší kvalifikací los.
    4. Řídí-li soutěž náhradní hlavní rozhodčí a původně delegovaný hlavní rozhodčí se dostaví v jejím průběhu, převezme funkci hlavního rozhodčího po skončení probíhající disciplíny.
   2. Kontrolní časoměřič
    1. Pokud není na závodech použita automatická časomíra a na drahách jsou méně než tři (3) časoměřiči, musí být zvoleni minimálně dva (2) kontrolní časoměřiči.
    2. Kontrolní časoměřiči jsou připraveni zastoupit časoměřiče, jehož stopky přestaly během závodu pracovat nebo který není z jakýchkoliv důvodů schopen zaznamenat čas.
    3. Pokud nemusí v dané rozplavbě zastoupit žádného časoměřiče, měří kontrolní časoměřič čas nejrychlejšího plavce v rozplavbě nebo pomáhá časoměřičům s ukazováním posledních 100m u tratí delších 400m.
   3. Pro všechny soutěže pozve pořadatel potřebný počet rozhodčích dle bodu 9.2 pravidel PP.
   4. Rozhodčí, který delegování nebo pozvánku přijal, je povinen svoji účast pořadateli potvrdit v určeném termínu a řídit se dále pokyny pořadatele. Nemůže-li se soutěže zúčastnit, je povinen se ve stanoveném termínu omluvit tomu, kdo jej delegoval nebo pozval. V případě, že se delegovaný nebo pozvaný rozhodčí nedostaví bez omluvy, bude s ním zahájeno disciplinární řízení.
   5. Každý rozhodčí je povinen opatřit si předepsaný úbor sestávající se z dlouhých bílých kalhot, bílých šortek nebo trenýrek. Ženy mohou použít rovněž bílé sukně. Horní díl úboru tvoří bílé tričko, košile či halenka bez jakýchkoliv nápisů (výjimku mohou tvořit trička, která jsou s nápisem či emblémem SPČR nebo příslušného závodu např. ME, MS, SP apod.). Použití spodního prádla (nátělníku) jako vrchního ošacení není dovoleno.
   6. Pořadatel soutěže má právo zvolit jiný jednotný úbor pro rozhodčí. V tomto případě je pořadatel zajistit takový úbor pro všechny zúčastněné rozhodčí.
   7. Za jednotný úbor sboru rozhodčích odpovídá hlavní rozhodčí.
   8. Za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při soutěžích na volné vodě, dbá hlavní rozhodčí především na ochranu rozhodčích před nepohodou povolením změny oblečení.
  11. Průběh závodu
   1. Soutěže PP a DPP
    1. V disciplíně 15RP/10PP v kat. „E“ může být dohmat závodníka na cílové stěně bazénu buď pod, nebo nad hladinou. Závodník může druhou část závodu tj. 10 m, plavat libovolně (na hladině nebo pod vodou).
   2. Soutěže štafet
    1. V soutěži štafet mají všichni členové štafety povinnost řídit se pokyny hlavního rozhodčího. Zejména zahájit přípravu na start se startovními pokyny (tři krátké hvizdy).
    2. Striktně zakázáno je namáčení ploutví v bazénu během závodu. Při porušení tohoto pravidla bude družstvo diskvalifikováno.
    3. K tomuto účelu má pořadatel povinnost zajistit nádobu s vodou za každý startovní blok.
   3. Ukončení závodu
    1. Vyzvednutí ztracené výstroje ze dna bazénu může být v průběhu soutěže provedeno jen na povolení hlavního rozhodčího. Zásadně nesmí být prováděno v průběhu závodu nebo přípravy na start po přerušovaném písknutí.
    2. V průběhu celé soutěže je zakázáno zdržovat se ve vodě bazénu o přestávkách mezi disciplínami. Výjimku může povolit hlavní rozhodčí. Toto neplatí v případě, že po ukončení jedné části soutěže začíná druhá část rozplaváním.
  12. Hodnocení výsledků, tituly
   1. U výkonnostních soutěží jsou vyhlašováni zpravidla závodníci, kteří dosáhli tří nejlepších umístění v závodě, případně součtem závodů. Způsob hodnocení, tj. udělování medailí, diplomů a cen je uváděn v propozicích a ceny jsou udělovány dle možností pořadatele.
   2. Vítězům mistrovských soutěží přísluší tituly dle bodu 2.2.
   3. Medaile se udělují za první tři (3) místa.
   4. Osvědčení o udělení titulu a medaile je diplom, na kterém musí být vyznačeno:
    • název, místo, datum soutěže,
    • jméno závodníka,
    • umístění (u prvních titul),
    • označení disciplíny a kategorie,
    • razítko a podpisy ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.
   5. Diplomy obdrží minimálně první tři (3) závodníci.
   6. Podmínkou pro udělení titulu v mistrovských soutěžích je účast (uvedení na startovní listině a nastoupení na start) nejméně tří (3) závodníků v příslušné disciplíně. Startuje-li méně, titul se nevyhlašuje a neudělují se medaile.
   7. Vyhlašování vítězů v disciplínách PP se koná během soutěže. V ostatních soutěžích pak pokud možno po skončení jednotlivých disciplín, případně po skončení celé soutěže.
   8. K vyhlášení vítězů se závodníci dostaví v oficiálním úboru svého klubu.
  13. Námitky – protesty
   1. Opodstatněné doložené námitky lze podat v průběhu soutěže při:
    • porušení pravidel soutěže,
    • porušení soutěžního řádu PP, sportovního kalendáře a rozpisu soutěže,
    • porušení platných hospodářských směrnic a bezpečnostních předpisů,
    • zjištění chyby ve výsledkové listině po jejím vyvěšení v čase dané rozpisem.
   2. Každé zúčastněné družstvo smí podat protest hlavnímu rozhodčímu soutěže.
   3. Protest může být podán pouze vedoucím družstva.
   4. Protest proti výsledku musí být podán písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 1000 Kč během třiceti (30) minut po oznámení výsledků nebo do termínu určeném v propozicích soutěže.
   5. Pokud nesplní protest všechny výše uvedené podmínky, bude jednoznačně považován za neplatný.
   6. Každá výsledková listina ukončené disciplíny musí být oficiálně označená časem, ve kterém byla vyvěšena nebo jinak sdělena všem vedoucím družstev. Od tohoto časového okamžiku běží doba pro podání protestu.
  14. Všeobec
   ná ustanovení
   1. Porušení pravidel soutěže
    1. Porušení pravidel soutěže závodníkem v jejím průběhu má za následek:
     • diskvalifikaci,
     • ukončení závodu,
     • vyloučení ze závodu.
    2. Diskvalifikací se rozumí porušení pravidel soutěže, které má za následek, že závodník není hodnocen v závodě, ve kterém pravidla porušil.
     1. O diskvalifikaci závodníka rozhoduje rozhodčí podle pravidel jednotlivých potápěčských soutěží. Porušení pravidel (jak a kdy) označí na startovním lístku, nebo na lístku pro cílového rozhodčího, obrátkového, rozhodčího pro styl.
     2. Hlavní časoměřič označí startovní lístek písmenem „D“ a zařadí jej na konec pořadí závodu.
     3. Do výsledkové listiny se diskvalifikace označí zkratkou dle přílohy 1.
    3. Vyloučení ze soutěže.
     1. Vyloučením ze soutěže se rozumí vyloučení závodníka na zbytek soutěže, případně z celé soutěže, které má za následek disciplinární řízení.
     2. Vyloučen na zbytek soutěže může být závodník za hrubé a úmyslné porušení pravidel (úmyslné zdržování a kažení startu, křížení dráhy apod.), za nesportovní chování (neuposlechnutí rozhodčího, nedůstojné chování apod.) a nedostaví-li se bez omluvy na start.
     3. Vyloučen zpětně z celé soutěže může být závodník za závažné přestupky vzbuzující veřejné pohoršení narušující průběh celé soutěže (např. nepřijatelné chování, urážky rozhodčího a ostatních osob apod.).
     4. Při nesportovním a nedůstojném chování vedoucího družstva, trenéra nebo doprovodu družstva má hlavní rozhodčí právo vyloučit ze závodu zpětně celé družstvo. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v tomto případě konečné.
     5. Pořadatel soutěže má povinnost zajistit sportovní a slušné chování všech účastníků soutěže včetně diváků. V případě nesportovních projevů ze strany některého účastníka soutěže (i diváka) má hlavní rozhodčí právo přerušit soutěž a požádat pořadatele, aby zajistil další nerušený průběh soutěže. V případě, že toto nemůže pořadatel zajistit, podá hlavní rozhodčí na mimořádné poradě vedoucích návrh na ukončení soutěže.
   2. Podmínky pro pořádání regionálních soutěží PP a DPP.
    1. Hlavní rozhodčí, kterého zajišťuje pořadatel soutěže, musí mít minimálně kvalifikaci I. třídy a zodpovídá za úroveň soutěže odpovídající pravidlům a soutěžnímu řádu. Na oblastních závodech smí post hlavního rozhodčího vykonávat i rozhodčí II. třídy. Soutěže M ČR jednotlivců, družstev, DPP a Finále ligy mládeže musí vždy post hlavního rozhodčího obsadit rozhodčí s kvalifikací I. třídy nebo mezinárodní rozhodčí.
    2. Výsledky regionálních soutěží budou řádně vedeny ve statistice ČR, ale nemohou být vedeny jako nejlepší výkony nebo rekordy.
   3. Při soutěžích v DPP má pořadatel povinnost zajistit spojení od kontrolních otočných bodů k hlasateli a pořadateli soutěže formou mobilních telefonů nebo vysílaček. Další se řídí hracím řádem DPP v platném znění.
  15. Uznávání rekordů ČR
   1. České rekordy seniorů a juniorů mohou být uznány pouze v bazénu o délce 50m.
   2. V bazénech o délce 25m mohou dosaženy pouze nejlepší výkony jednotlivých kategorií.
   3. Ověření rekordů
    1. Pro uznání českých rekordů a nejlepších výkonů platí i ruční měření. Musí být však naměřen čas třemi rozhodčími – viz bod 5.3 pravidel PP.
    2. Žádost o uznání českého rekordu podává vedoucí družstva osobě pověřené SK.
     1. V případě zaplavání rekordu na soutěžích ověřených CMAS stačí zaslat kopii výsledkové listiny.
     2. V případě jiného závodu, musí být navíc doloženy propozice závodu.
  16. Účast v soutěži
   1. Sportovci, kteří nevyhoví podmínkám pravidel, nebudou k soutěži připuštěni.
   2. Sportovci jsou povinni:
    • znát všeobecná pravidla právě tak jako propozice soutěže, které se zúčastňují,
    • striktně dodržovat bezpečnostní pravidla během tréninku i soutěže,
    • plnit pokyny pořadatele a rozhodčích,
    • osobně dbát na to, aby jejich vybavení bylo v souladu s pravidly,
    • obracet se na odpovědné osoby pořadatele nebo rozhodčích pouze prostřednictvím svého vedoucího družstva.
   3. Každé družstvo účastnící se soutěže musí mít svého vedoucího družstva.
   4. Vedoucí družstva je:
    • odpovědný za disciplínu členů svého družstva,
    • prostředníkem mezi pořadateli, rozhodčími a účastníky.
   5. V případě nepřítomnosti vedoucího družstva ho může v jeho povinnostech nahradit trenér družstva.