Metodický pokyn – rozhodčí PP

Metodický pokyn - rozhodčí PP

Ke stažení:
 1. Základní ustanovení
  1. Sportovní komise (SK) Svazu potápěčů České republiky (SPČR) je z pověření svého nejvyššího orgánu oprávněna realizovat školení a udělovat licence pro rozhodčí PP a DPP.
  2. Tato směrnice se týká rozhodčích ve sportovních odvětví: plavání s ploutvemi a distanční plavání s ploutvemi.
  3. Mladší absolventi školení musí do dovršení věku 18let vykonávat funkci rozhodčího pod dozorem oprávněné osoby.
  4. Tato směrnice stanovuje licence přiznané rozhodčím PP a DPP Svazem potápěčů České republiky, podmínky a způsoby jejich získávání, evidenci a doklady o přiznání kvalifikace. Tímto řádem jsou povinni se řídit všichni rozhodčí, kterým byla přiznána některá kvalifikace, všechny členské kluby a orgány SPČR.
 2. Licence rozhodčích
  1. Rozhodčí jsou na základě účasti na školeních klasifikování následovně:
   • Rozhodčí III. třídy
   • Rozhodčí II. třídy
   • Rozhodčí I. třídy
   • Mezinárodní rozhodčí
  2. Rozhodčí PP a DPP musí být platnými členy SPČR.
 3. Školení a doškolování
  1. Organizace školení rozhodčích:
   1. Školení III. třídy je v kompetenci jednotlivých klubů prostřednictvím pověřených lektorů.
   2. Školení a doškolení rozhodčích I. a II. třídy je v kompetenci komise rozhodčích PP a DPP SPČR.
   3. Školení mezinárodních rozhodčích se řídí předpisy CMAS.
  2. Školení rozhodčích III. třídy
   1. Organizační zajištění:
    • Školení organizačně zajišťují jednotlivé kluby prostřednictvím pověřených lektorů.
    • Konání školení je organizátor povinen hlásit nejméně dva týdny před zahájením komisi rozhodčích, která podrobnosti zveřejní na svém webu.
    • O přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích PP dle doporučení daného lektora.
   2. Podmínky pro přijetí:
    • Minimální věk uchazeče je 15 let.
    • Platné členství ve spolcích SPČR.
    • Základní znalosti dvou plaveckých způsobů.
   3. Minimální rozsah školení:
    • Pravidla plavání s ploutvemi, řády a předpisy SPČR – přednáška. (4h)
    • První pomoc při úrazech v plavání s ploutvemi – přednáška + praxe. (2h)
    • Praxe – zaměření na post – časoměřič, cílový, obrátkový rozhodčí předstartér. (6h)
    • Test z pravidel plavání s ploutvemi. (1h)
   4. Podmínky pro přiznání kvalifikaci “Rozhodčí III. třídy”:
    • Absolvování školení.
    • Minimálně 70% úspěšnost v závěrečném testu.
  3. Školení rozhodčích II. třídy
   1. Organizační zajištění:
    • Školení pořádá komise rozhodčích SPČR nejméně 1x za rok jako vícedenní seminář.
    • O přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích PP.
   2. Podmínky pro přijetí:
    • Minimální věk 18 let.
    • 2 roky praxe jako rozhodčí III. třídy a minimálně 10 účastí na závodech jako rozhodčí.
    • Platné členství ve spolcích SPČR.
   3. Minimální rozsah školení:
    • Pravidla a řády PP – zaměření na vyhodnocování výsledků, technické uspořádání sportoviště, technické aspekty sportovní výstroje – přednáška. (4h)
    • První pomoc při úrazech v plavání s ploutvemi – přednáška + praxe. (2h)
    • Praxe – podstata rozhodování rozhodčích, elektronická časomíra, zaměření na posty startéra, stylový rozhodčí a hlavní rozhodčí. (6h)
    • Test z pravidel plavání s ploutvemi. (1h)
   4. Podmínky pro přiznání kvalifikaci “Rozhodčí II. třídy”:
    • Absolvování školení.
    • Minimálně 80% úspěšnost v závěrečném testu.
  4. Školení rozhodčích I. třídy
   1. Organizační zajištění:
    • Školení pořádá komise rozhodčích SPČR nejméně 1x za rok jako vícedenní seminář.
    • Přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích PP.
   2. Podmínky pro přijetí:
    • Po dvouleté praxi jako rozhodčí II. třídy a minimálně 10 účastech na závodech.
    • Platné členství ve spolcích SPČR.
   3. Minimální rozsah školení:
    • Pravidla plavání s ploutvemi, řády a předpisy SPČR  – seminář – diskuze, řešení sporných situací, spolupráce s rozhodčími, návrhy na úpravy platných pravidel a řádů. (4h)
    • První pomoc při úrazech v plavání s ploutvemi – přednáška + praxe. (2h)
    • Praktická část – praxe – zaměření na post hlavního rozhodčího. (6h)
    • Test z pravidel plavání s ploutvemi. (1h)
   4. Podmínky pro přiznání kvalifikaci “Rozhodčí I. třídy”:
    • Absolvování školení.
    • Minimálně 90% úspěšnost v závěrečném testu.
 4. Evidence
  1. Evidence rozhodčích
   1. Evidenci rozhodčích provádí komise rozhodčích PP.
   2. Jedenkrát ročně ke dnu 31. 12. je provedena oprava evidence. V průběhu ledna je vydán kompletní seznam rozhodčích, který je rozeslán do jednotlivých klubů a zveřejněn na www.polistime.cz, www.rozhodcipp.cz.
  2. Evidence školení
   1. Evidenci o školení vede organizátor akce ve spolupráci s lektorem rozhodčích.
   2. Evidence o účastnících a lektorech je vedena formou prezenční listiny (viz. příloha), kterou organizátor po skončení akce zasílá komisi rozhodčích.
   3. Údaje o akci musí obsahovat název, datum a místo konání akce, identifikační a kontaktní údaje lektorů a účastníků.
 5. Podmínky pro udržení a zvyšování kvalifikačních tříd
  1. Při neúčasti na závodech nebo doškolování v průběhu tří (3) let je rozhodčí označen za neaktivního.
  2. Neaktivní rozhodčí pro obnovení své činnosti musí absolvovat doškolovací seminář, aby mohl být prokazatelně seznámen se všemi změnami v pravidlech za dobu své neaktivity.
  3. Neaktivní rozhodčí jsou evidováni dva (2) roky. Po uplynutí této lhůty budou k 31. 12. vyřazeni z evidence.
  4. Pro zvýšení kvalifikační třídy je nutná účast na nejméně deseti (10) závodech.
  5. Vyšší třída může být udělena minimálně po dvou (2) letech praxe (od posledního zvýšení kvalifikační třídy).
 6. Delegování rozhodčích na závody
  1. Pozici hlavního rozhodčího si volí pořadatel soutěže. V případě soutěže dotované SPČR může osobu hlavního rozhodčího delegovat subkomise rozhodčích. Pořadatel je povinen toto rozhodnutí respektovat a zajistit pozvánku a účast delegovaného hlavního rozhodčího (Soutěžní řád PP a DPP bod 11.1.1).
  2. Sbor rozhodčích vybírá pořadatel závodu dle vydaného seznamu rozhodčích. Pořadatel může konzultovat vybrané rozhodčí s hlavním rozhodčím. Pořadatel dbá, aby byli na závod vybíráni pouze kvalifikovaní rozhodčí a aby byli přítomni rozhodčí z různých klubů k zajištění.
  3. Pro prestižní soutěže celorepublikového charakteru (M ČR, Finále ligy mládeže) je doporučeno vybírat rozhodčí od 18 let věku a rozhodčí s vyšší kvalifikací.
 7. Hodnocení rozhodčích na závodech
  1. Každý hlavní rozhodčí zašle po ukončení závodu komisi rozhodčích zprávu hlavního rozhodčího, ve které zhodnotí práci zúčastněných rozhodčích, pořadatele, popř. navrhne vylepšení soutěže, pravidel, soutěžního a hracích řádů.
  2. Každý hlavní rozhodčí zašle po ukončení závodu zprávu HR a seznam zúčastněných rozhodčích na rozhodcipp@gmail.com a k evidenci spolu s výsledky ze soutěže – info@pmpzlin.cz.
 8. Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé typy soutěží:
  Soutěž Hlavní rozhodčí Startér Časoměřič
  M ČR + Finále LM I. (2x) I. I., II., (III.)
  Mezinárodní soutěže I. (2x) I. I., II., (III.)
  Liga mládeže I., II. I., II. I., II., III.
  Oblastní ligy I., II. I., II. I., II., III.
  Soutěže DPP I. I., II. I., II., III.
 9. Různé
  1. Rozhodčí, kteří se zúčastňují závodů a nemají žádnou kvalifikaci, jsou označení v seznamu rozhodčích IV. třídou. Tito rozhodčí nebudou evidováni.
 10. Závěrečné ustanovení
  1. Dnem schválení nabývá tato směrnice platností, předchozí směrnice a řády organizace rozhodčích se tímto ruší.