Registrační a přestupní řád

Registrační a přestupní řád

Ke stažení:

Registrační řád PP

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Všichni sportovci, kteří se chtějí zúčastnit soutěží v plavání s ploutvemi (dále jen „PP“) a distančním plavání s ploutvemi (dále jen „DPP“) (dále také jako „Sportovec“) musí být členy Svazu potápěčů České republiky (dále jen „SPČR“) a musí být registrováni podle tohoto registračního řádu v platném znění (dále jen „Registrační řád“).
 2. VLASTNÍ REGISTRACE
  1. Přihlášku k registraci podává sportovec prostřednictvím mateřského klub registračnímu orgánu SPČR. Vyplněnou „Přihlášku k registraci“ ve formátu .xlsx zasílá klub elektronicky na email info@polistime.cz .
  2. Za správné vyplnění „Přihlášky k registraci“ a pravdivost všech údajů odpovídá sportovec a klub. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním.
  3. Podmínkou sportovní registrace je plnění všech závazků vůči SČP / SPMS, zejména uhrazení členských příspěvků.
  4. Sportovec může být registrován pouze za jeden klub SPČR. Žádný člen nemůže být v jednom sportovním odvětví registrován za více klubů.
  5. Platné registrace jsou zveřejněny na webu www.polistime.cz
  6. Mateřský klub může dát souhlas, aby sportovec byl v určitém sportovním odvětví zaregistrován v jiném klubu. Pak přihlášku k registraci provádí klub, v kterém bude sportovec registrován. Musí však být doložen souhlas mateřského klubu.
  7. Sportovec může být registrován v zahraničí na základě souhlasu sportovní komise SPČR a mateřského klubu. V soutěžích na území ČR může sportovec startovat pouze s registrací SPČR dle tohoto registračního řádu.
  8. Registrovat v SPČR se může i cizí státní příslušník pokud předloží prohlášení potápěčského svazu své země, že není ve státě, jehož je příslušníkem, registrován.
 3. ZMĚNY REGISTRACE
  1. Změnu registrace provádí registrační orgán SPČR na základě souhlasného stanoviska klubu, za který je sportovec zaregistrován.
  2. Postup pro změnu registrace stanovuje Přestupní řád.
  3. Při změně registrace bude vystavena nová registrace.
 4. PLATNOST A ZRUŠENÍ REGISTRACE
  1. Doba platnosti registrace je časově omezena na dobu aktivní účasti sportovce na závodech.
  2. POZASTAVENÍ REGISTRACE
   1. Registrace závodníka bude pozastavena, pokud se v daném roce nezúčastní žádných závodů registrovaných SPČR.
   2. Takový závodník bude veden jako neaktivní a není možné ho vykazovat v seznamu závodníků.
  3. ZRUŠENÍ REGISTRACE
   1. Na žádost závodníka
    1. Registrace člena pozbývá platnosti zasláním písemného sdělení o zrušení registrace klubem, v kterém je závodník registrován.
    2. U aktivního sportovce musí být vyřazení z registrace provedeno s vědomím vyřazeného.
   2. Neuhrazením pravidelných členských svazových příspěvků.
    1. Při neuhrazení stanovených poplatků bude závodník prostřednictvím svého klubu vyzván k uhrazení svých závazků vyplývajících ze stanov svazu SČP/SPMS.
    2. Pokud ani po výzvě závodník neuhradí své závazky, bude registrace zrušena.
   3. Úmrtím člena
   4. Zánikem klubu
   5. Zrušení registrace nesmí být u sportovce využito k přestupu. Registrace za nový klub je možná až po dvanácti (12) měsících od data zrušení registrace. V termínu kratším než dvanáct (12) měsíců je nutno dodržet všechna ustanovení přestupního řádu.
   6. Po třech (3) letech neúčasti na závodech je registrace zrušena.
  4. OBNOVA REGISTRACE
   1. V případě obnovy registrace se postupuje jako v případě první registrace.
  5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Porušení ustanovení tohoto registračního řádu se považuje za disciplinární provinění, které se projednává podle Disciplinárního řádu.
   2. Tento registrační řád vstupuje v platnost 1.3.2020, předchozí verze registračního řádu se tímto zrušují.

  Přestupní řád PP

  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
   1. Přestupy sportovců v potápěčských sportech mají napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně brát ohled na zájmy ostatních účastníků přestupního řízení.
   2. Každý přestup sportovce do jiného klubu je záležitostí samotného sportovce, nebo jeho zákonných zástupců, dosavadního klubu a nového klubu. Jejich vzájemné vztahy v souvislosti s přestupem sportovce upravuje tento přestupní řád.
   3. Přestupní řád rozlišuje tři formy působnosti a činnosti v klubech SPČR:
    • klubové členství
    • sportovní registrace
    • hostování
   4. Klubové členství může být podle stanov SPČR jen v jednom klubu.
   5. Sportovní registrace PP a DPP může být pouze v jednom klubu.
   6. Změna sportovní registrace je možná bez změny klubového členství.
   7. Povolení hostování je možné bez změny sportovní registrace a bez změny klubového členství.
   8. Všechny přestupy projednává a schvaluje subkomise PP a DPP sportovní komise SPČR.
  2. PODMÍNKY PŘESTUPU
   1. Přestup je možno nahlásit kdykoliv v průběhu kalendářního roku.
   2. Přestup je možno uskutečnit pouze jednou za 12 měsíců.
   3. V případě odmítnutí přestupu ze strany mateřského klubu, je možno přestup uskutečnit při splnění všech podmínek ze strany sportovce vůči mateřskému klubu na následující sportovní sezonu v termínu 1.12. – 15.1.
   4. Přestupovat může i sportovec, který je v disciplinárním trestu. Při schválení přestupu pokračuje trest i v novém klubu.
   5. Po dobu projednání přestupu smí přestupující startovat v soutěžích za původní klub.
  3. VLASTNÍ PŘESTUP
   1. Přestupy uskutečňují sportovci na základě vlastního uvážení k zabezpečení dalšího rozvoje své sportovní výkonnosti, nebo na základě změny bydliště či studia na škole mimo trvalé bydliště. Přestupy se uskutečňují po vzájemné dohodě mezi sportovcem, jeho mateřským oddílem a novým oddílem, do kterého sportovec chce přestoupit.
   2. Vzhledem k tomu, že mateřský klub vynaložil na výchovu sportovce určité finanční prostředky k dosažení výkonnosti, může u závodníků podmínit souhlas s přestupem vyplacením odstupného.
   3. Odstupné může být požadováno pouze u závodníka, který v mistrovské soutěži dosáhne na libovolné trati výkonu, který je dle CMAS ohodnocen hodnotou 650 bodů a vyšší.
   4. Výše odstupného za závodníka:
    • 650 – 699 CMAS bodů – 5 000 Kč
    • 700 – 749 CMAS bodů – 7 500 Kč
    • 750 – 799 CMAS bodů – 10 000 Kč
    • Více než 800 CMAS bodů – 15 000 Kč
   5. Pokud nedojde k úhradě stanovené částky nebo k jiné dohodě v termínu do 14 dnů, přestup se zamítne.
   6. Pro postup podle článku 3 odst. se považuje za mateřský oddíl pouze ten oddíl, jehož byl přestupující závodník členem minimálně 24 měsíců předcházejících dni podání přestupu.
   7. Pokud z nového oddílu přestoupí závodník ještě před uplynutím lhůty 24 měsíců a nový oddíl za něj zaplatil při předchozím přestupu odstupné v souladu s Přestupním řádem, může požadovat na novém oddíle odstupné maximálně ve stejné výši, jakou sám za předmětného závodníka zaplatil, aniž by byla dodržena lhůta 24 měsíců.
  4. POSTUP PŘI HLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ PŘESTUPU
   1. Přestup sportovce se hlásí na Přestupním lístku (příloha 1) vyplněném ve dvou (2) kopiích.
   2. Sportovec seznámí výbor mateřského klubu o úmyslu přestoupit do jiného klubu tím, že zašle doporučeně jeden vyplněný přestupní lístek výboru klubu. Přestupní lístek musí být vlastnoručně podepsán sportovcem (zák. zástupcem) a opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka nového klubu, do kterého chce sportovec přestoupit. Druhý přestupní lístek odešle doporučeně na adresu sekretariátu SPČR.
   3. Mateřský klub je povinen přestupní lístek s vyjádřením souhlasu nebo nesouhlasu odeslat doporučeně do 21 dnů na adresu SPČR. Na přestupním lístku uvede mateřský klub i případný disciplinární trest a svůj požadavek na odstupné.
    1. V případě nesouhlasu s přestupem sportovce musí mateřský klub požádat o neschválení přestupu do nového klubu a uvést důvody nesouhlasu. Kopii dopisu zašle sportovci a novému klubu.
    2. V případě, že mateřský klub neodešle přestupní lístek se svým stanoviskem k přestupu sportovce, rozhoduje sportovní komise SPČR o přestupu na základě ohlášeného přestupu sportovce. K tomuto rozhodování si zpravidla vyžádá od přestupujícího sportovce doklad o odeslání prvního přestupního lístku dle odst. 3.2.
  5. V případě souhlasu s požadovaným odstupným zaplatí nový klub dohodnutou částku a kopii dokladu o úhradě zašle obratem sekretariátu SPČR.
  6. O výsledku jednání o přestupu vyrozumí sportovní komise SPČR sportovce, mateřský klub a nový klub ihned po projednání přestupu.
  7. V případě schválení přestupu je sportovci vystaven nový registrační průkaz a zaslán na adresu sportovce.
 5. HOSTOVÁNÍ
  1. Kterýkoliv sportovec se může na základě hostování účastnit soutěží v daném sportovním odvětví za jiný než mateřský klub. Po dobu platného hostování se závodník nesmí účastnit soutěží na mateřský klub ve sportovním odvětví, ve kterém má schválené hostování.
  2. Hostování může být:
   • jednorázové
   • dlouhodobé
   1. Hostování jednorázové je pro povolení účasti na zahraničním závodu.
   2. Hostování dlouhodobé (na dobu max. 1 kalendářního roku) je povolení účasti v seriálu zahraničních závodů.
   3. Hostování není možné uskutečnit pro účast na Mistrovství ČR a ostatních závodech v soutěžích organizovaných SPČR.
   4. Hostování může být jen se souhlasem klubu, kde je sportovec registrován a s oznámením registračnímu orgánu.
   5. Registrační orgán potvrdí na registrační doklad povolení hostování s označením doby trvání.
   6. Hostování sportovce v zahraničním klubu je možné jen s písemným souhlasem mateřského klubu a sportovní komise SPČR. Tento souhlas platí jen pro účast v soutěžích mimo území České republiky.
 6. DŮSLEDKY PORUŠENÍ NEBO OBCHÁZENÍ PŘESTUPNÍHO ŘÁDU
  1. Dojde-li k přestupu na základě tohoto Přestupního řádu a bude-li následně zjištěno, že je tento přestup v rozporu s Přestupním nebo Registračním řádem, nebo jsou tyto řády obcházeny, je takový přestup neplatný.
  2. Neplatnost přestupu prohlásí sportovní komise SPČR spolu s rozhodnutím o sankci vůči provinivšímu se sportovci či klubu.
 7. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPU NEBO HOSTOVÁNÍ
  1. Sportovec nebo jeho zákonný zástupce, mateřský a nový klub se může proti rozhodnutí SK odvolat do sedmi dnů po obdržení rozhodnutí k prezidiu SPČR.
  2. Při odvolání je nutné složit vklad 1 000 Kč, který bude při kladném vyřízení odvolání vrácen. Při zamítnutí propadá ve prospěch SPČR.
  3. Odvolání proti rozhodnutí o přestupu se podává písemně a doporučeně.
  4. Až do konečného rozhodnutí prezidia platí rozhodnutí sportovní komise SPČR.
  5. Rozhodnutí prezidia SPČR je konečné.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Porušení ustanovení tohoto přestupního řádu se považuje za disciplinární provinění, které se projednává podle Disciplinárního řádu.
  2. Tento přestupní řád vstupuje v platnost 1.3.2020, předchozí verze přestupního řádu se tímto zrušují.