Hrací řád MČR družstev

Hrací řád Mistrovství ČR družstev

Ke stažení:
 1. Základní ustanovení
  1. Pro Mistrovství České republiky družstev (dále jen „M ČR družstev“), Potápěčskou ligu platí v plném rozsahu platná Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla České republiky plavání s ploutvemi (dále jen „pravidla PP“, Soutěžní řád, tento hrací řád a propozice soutěže.
  2. Řídícím orgánem soutěže M ČR družstev je sportovní komise SPČR, nebo pověření zástupci a pořadatel soutěže, kteří provádějí výklad Hracího řádu a jsou oprávněni jej měnit a upravovat dle aktuálních potřeb soutěže.
  3. Platnost tohoto Hracího řádu začíná dnem 10. 4. 2024. Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví sportovní komise SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem.
 2. Mistrovství ČR družstev
  1. Mistrovství ČR družstev je vrcholnou soutěží nejlepších družstev Svazu potápěčů České republiky v disciplínách plavání s ploutvemi a rychlostním plavání pod vodou.
  2. Mistrovství ČR družstev se zúčastní maximálně osm (8) družstev mužů a maximálně osm (8) družstev žen.
  3. Z každého klubu může startovat pouze jedno (1) družstvo mužů a jedno (1) družstvo žen.
  4. Soutěž mužů a žen se hodnotí samostatně.
  5. V případě menšího počtu přihlášených družstev má pořadatel právo doplnit počet družstev o složená družstva, zahraniční družstva apod. Výsledky těchto družstev se nepočítají do Mistrovství ČR družstev, ale budou vyhodnoceni v soutěži „Potápěčská liga“.
  6. Mistrovství ČR družstev se koná jednou ročně v 50 m bazénu.
 3. Družstva
  1. Družstva se skládají maximálně ze sedmi (7) závodníků (mužů nebo žen), registrovaných za příslušný klub.
  2. Jednotliví závodníci v obou kategoriích (mužů, žen) mohou startovat maximálně v pěti (5) individuálních disciplínách. Do tohoto počtu se nepočítají starty ve štafetách.
  3. V každé disciplíně mohou startovat v soutěži za klub maximálně dva (2) závodníci nebo jedna (1) štafeta.
  4. V disciplínách 1500 PP, 800 PP a 400 RP je počet startů snížen pouze na jeden (1) start na každé družstvo. Bodový zisk pro týmy je z těchto disciplín započítán pouze po překročení 400 bodů tabulek CMAS.
 4. Přihlášky do soutěže
  1. Přihlášky o účast na M ČR družstev podávají všechny kluby do 31. 1. roku konání soutěže pořadateli soutěže.
  2. Pořadatel soutěže zašle uzavřený přehled přihlášek na další ročník všem přihlášeným klubům, sportovní komisi SPČR a určenému pracovníkovi STK do 15. 2. roku konání soutěže.
  3. Závodníci budou nasazováni na dráhy podle dosažených časů z oficiální evidence registru výkonů z aktuálního a předcházejícího kalendářního roku.
  4. Do dalšího ročníku Mistrovství ČR družstev postupuje automaticky prvních šest (6) družstev mužů a žen z pořadí posledního ročníku soutěže (přihlášených podle bodu 3. hracího řádu) a první dvě družstva z kvalifikace (dle bodu 7. hracího řádu).
 5. Disciplíny a kategorie
   1. V soutěži nesmí startovat závodníci kategorie E a závodníci, kteří jsou prvním rokem v kategorii D.
   2. V případě, že závodník kategorie D bude startovat v disciplíně, kterou má dle pravidel zakázanou, bude tento závodník diskvalifikován pro celou soutěž a nemůže být nahrazen jiným závodníkem.
   3. Disciplíny:
  PPBFRPŠtafety 
  5050504 x 100 PP
  1001001004 x 100 BF
  200200200 
  400400400 
  800   
  1500   
  1. Konečné pořadí družstev je dáno součtem dosažených bodů ve všech vypsaných disciplínách.
  2. Každý závod pro jednotlivce je klasifikován podle následující tabulky:
   UmístěníBodyUmístěníBodyUmístěníBodyUmístěníBody
   1.255.169.1213.8
   2.226.1510.1114.7
   3.207.1411.1015.6
   4.188.1312.1916.5
  3. Každý závod štafet je klasifikován podle následující tabulky:
   UmístěníBodyUmístěníBody
   1.505.25
   2.426.20
   3.367.15
   4.308.10
 6. Pořadí disciplín
  1. Pořadí disciplín Mistrovství ČR družstev a počet půldnů navrhuje pořadatel soutěže a schvaluje sportovní komise SPČR.
  2. Pořadí disciplín uvede pořadatel v propozicích soutěže.
 7. Kvalifikace do soutěže
  1. Pokud se přihlásí do soutěže v kategorii mužů nebo žen více než 8 družstev (dle bodu 3. hracího řádu), následuje kvalifikace do hlavní soutěže.
  2. Kvalifikace proběhne korespondenční formou podle výsledků uvedených v registru evidence předcházejícího a stávajícího roku konání soutěže.
  3. Kvalifikace proběhne na základě přihlášení všech individuálních disciplín závodníků mimo štafet podle tohoto hracího řádu.
  4. Přihlášky do kvalifikace zašlou zástupci klubů pověřenému pracovníkovi STK do 15. 2. roku konání hlavní soutěže.
  5. Výsledky kvalifikace budou STK pracovníkem zveřejněny do 28. 2. daného roku a oznámeny všem přihlášeným klubům, sportovní komisi SPČR a pořadateli soutěže.
  6. V případě, že se přihlásí do soutěže pouze osm (8) či méně družstev (mužů nebo žen) kvalifikace se nekoná a do hlavní soutěže postupují všechna řádně přihlášená družstva (dle bodu 3. hracího řádu).
  7. Starty mimo soutěž jsou řešeny ve shodě s časovými možnostmi soutěže a musí být dopředu projednány s pořadatelem soutěže.
 8. Hodnocení
  1. Mistrovství ČR družstev
   1. Vítězná družstva mužů a žen získávají diplom, medaile, pohár a titul „Mistr České republiky družstev v PP“.
   2. Družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile.
  2. Potápěčská liga
   1. Vítězná družstva mužů a žen získávají pohár a titul „Vítěz Potápěčské ligy“.
   2. V případě, že se soutěže zúčastní pouze družstva, která jsou zařazena do soutěže M ČR družstev dle bodu 2 tohoto Hracího řádu a vyhodnocení M ČR družstev a Potápěčské ligy je tedy shodné, ponechává se pořadateli možnost ocenit vítězná družstva pouze jedním diplomem, pohárem a medailemi s uvedením textu „Mistr České republiky družstev v PP, Vítěz Potápěčské ligy.“